Chính sách bảo mật

ĐIỀU 1. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI VOXVIX

 1. Để nhận được sự hỗ trợ từ VOXVIX, tài khoản của bạn phải đăng ký đầy đủ các thông tin trung thực, chính xác.
 2. Bạn có trách nhiệm tự bảo mật thông tin tài khoản của bạn trên VOXVIX bao gồm: Mật khẩu, số điện thoại bảo vệ tài khoản, thông tin Giấy tờ tùy thân, email bảo vệ tài khoản. Nếu những thông tin trên bị tiết lộ do sự bất cẩn hay bất kỳ lỗi bảo mật nào khác của chính cá nhân bạn, thì bạn phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. Chúng tôi sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh. Thông tin Giấy tờ tùy thân đăng ký trong tài khoản là thông tin quan trọng nhất để chứng minh chủ sở hữu tài khoản.
 3. Bạn đồng ý sẽ thông báo ngay cho VOXVIX về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào bằng cách gửi yêu cầu Hỗ Trợ.
 4. Chúng tôi quan tâm tới sự an toàn và riêng tư của tất cả thành viên đăng ký tài khoản và sử dụng Dịch vụ trên Mạng xã hội VOXVIX, đặc biệt là người chưa thành niên và người được giám hộ. Vì vậy, nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, bạn có trách nhiệm xác định xem Thông tin nào trên Mạng xã hội VOXVIX thích hợp cho con của bạn hoặc người được bạn giám hộ. Tương tự, nếu bạn là người chưa thành niên hoặc người được giám hộ thì phải hỏi ý kiến cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn để xác định xem liệu rằng Thông tin mà bạn sử dụng/truy cập trên Voxvix có phù hợp với bạn hay không.
 5. Bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về Thông tin do bạn chia sẻ, truyền, đưa, lưu trữ trên Mạng xã hội VOXVIX, mạng Internet, mạng viễn thông. Nếu bạn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bạn có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sự, bị xử phạt vi phạm hành chính, truy tố trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.
 6. Bạn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho VOXVIX trong trường hợp bạn có hành vi vi phạm bất kỳ quy định nào tại Thỏa thuận này và/hoặc hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến tổn thất, thiệt hại về tài sản và uy tín của VOXVIX.
 7. Tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin và các quy định khác có liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam và Thỏa thuận này.
 8. Tuân thủ các trách nhiệm, nghĩa vụ khác của người sử dụng mạng xã hội, Internet, mạng viễn thông theo quy định của pháp luật Việt Nam.

ĐIỀU 2. QUYỀN CỦA VOXVIX

 1. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không trung thực, không chính xác, hoặc nếu VOXVIX có cơ sở để nghi ngờ rằng thông tin đó không chính xác hoặc nếu bạn vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Thỏa thuận này, VOXVIX có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn. Đồng thời, VOXVIX có quyền từ chối hỗ trợ và giải quyết các yêu cầu đối với tài khoản của bạn.
 2. Nếu bạn có những bình luận, bài đăng vô nghĩa và/hoặc bình luận, bài đăng liên tục gây phiền toái tới người sử dụng khác thì VOXVIX có quyền tắt tính năng bình luận và/hoặc đăng tải của bạn trong 01(một) ngày, 03(ba) ngày, hoặc lâu hơn, tùy thuộc vào mức độ vi phạm. Trong trường hợp bạn vi phạm nhiều lần, VOXVIX sẽ khóa tài khoản của bạn ít nhất 30 (ba mươi) ngày, hoặc hơn tuỳ thuộc vào tính chất và mức độ vi phạm
 3. Khi VOXVIX phát hiện những vi phạm của bạn trong quá trình sử dụng Dịch vụ như truy cập trái phép, chia sẻ, truyền đưa các Thông tin bị cấm theo Thỏa thuận này và/hoặc theo quy định của pháp luật Việt Nam, hoặc những lỗi khác gây ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của VOXVIX và/hoặc cá nhân, tổ chức có liên quan, VOXVIX có quyền: (i) tước bỏ mọi quyền lợi của bạn trong Thỏa thuận này, bao gồm chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào với bạn; và/hoặc (ii) sử dụng những thông tin mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết các vi phạm này theo quy định của pháp luật Việt Nam.

ĐIỀU 3. TRÁCH NHIỆM CỦA VOXVIX

 1. Có trách nhiệm hỗ trợ bạn trong quá trình sử dụng Dịch vụ.
 2. Nhận và giải quyết các khiếu nại, tranh chấp của bạn phát sinh trong quá trình sử dụng Dịch vụ trong thẩm quyền của VOXVIX theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên chúng tôi chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết các khiếu nại, tranh chấp đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.
 3. Có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của bạn theo quy định của Thỏa thuận này, Chính sách Bảo mật Thông tin cá nhân trên Mạng xã hội VOXVIX và quy định của pháp luật Việt Nam. Chúng tôi không bán hoặc trao đổi những thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba, trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam và/hoặc các trường hợp theo quy định tại Thỏa thuận này.

ĐIỀU 4. CƠ CHẾ XỬ LÝ VI PHẠM

 1. Nếu bạn vi phạm Thỏa thuận này, tùy thuộc vào mức độ vi phạm, chúng tôi sẽ khóa tài khoản của bạn tạm thời hoặc vĩnh viễn hoặc xóa tài khoản vĩnh viễn, tước bỏ mọi quyền lợi của bạn đối các Dịch vụ và sẽ yêu cầu cơ quan chức năng xử lý hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 2. Trường hợp hành vi vi phạm của bạn chưa được quy định trong Thỏa thuận này thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, VOXVIX sẽ đơn phương, toàn quyền quyết định mức xử phạt mà VOXVIX cho là hợp lý.
 3. Nếu có khiếu nại về Thông tin bị xem là vi phạm và/hoặc bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến cơ chế xử lý vi phạm quy định tại Thỏa thuận này, vui lòng gửi yêu cầu Hỗ trợ

ĐIỀU 5. CẢNH BÁO VỀ RỦI RO KHI LƯU TRỮ, TRAO ĐỔI VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN TRÊN MẠNG

 1. Khi bạn đăng ký, sử dụng tính năng đăng nhập liên quan đến các nền tảng và ứng dụng của bên thứ ba, điều đó đồng nghĩa với việc các thông tin của bạn sẽ được chia sẻ cho bên thứ ba, dựa trên sự chấp thuận của bạn. Bằng việc chấp nhận sự chia sẻ này, bạn cũng sẽ chấp nhận những rủi ro kèm theo. Trong trường hợp này, bạn đồng ý và chấp nhận loại trừ trách nhiệm của VOXVIX liên quan tới việc thông tin, dữ liệu của bạn bị chia sẻ cho bên thứ ba.
 2. Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền Internet hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, đình công, sự thay đổi của luật pháp, người sử dụng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại đó. VOXVIX cam kết sẽ nỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.

ĐIỀU 6. LUẬT ÁP DỤNG VÀ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Thỏa thuận này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh trong quá trình sử dụng Dịch vụ của bạn sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền của Việt Nam, theo pháp luật hiện hành của Việt Nam.

ĐIỀU 7. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP

Bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào phát sinh từ Thỏa thuận này, thuộc thẩm quyền giải quyết của VOXVIX, phải được gửi tới VOXVIX trong vòng 01 (một) tháng kể từ ngày xảy ra hành vi dẫn đến khiếu nại, tranh chấp đó.

ĐIỀU 8. ĐIỀU KIỆN VÀ PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP

 1. Chúng tôi chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tranh chấp của bạn trong thẩm quyền của VOXVIX theo quy định của pháp luật Việt Nam, với điều kiện bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.
 2. Đối với tranh chấp giữa người sử dụng với nhau hoặc giữa người sử dụng với VOXVIX, chúng tôi sẽ căn cứ ghi chép của hệ thống để giải quyết. Theo đó, chúng tôi sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa cho người sử dụng đăng ký đầy đủ thông tin theo quy định.
 3. Khi có khiếu nại, tranh chấp giữa bạn và người sử dụng khác trên Mạng xã hội VOXVIX hoặc giữa bạn với VOXVIX, bạn có thể gửi yêu cầu giải quyết khiếu nại, tranh chấp tới VOXVIX tại Liên hệ
 4. Trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác, quyết định giải quyết khiếu nại, tranh chấp của VOXVIX là quyết định cuối cùng và có hiệu lực.

ĐIỀU 9. LOẠI TRỪ NGHĨA VỤ VÀ BỒI THƯỜNG

 1. Bạn đồng ý loại trừ VOXVIX khỏi tất cả các trách nhiệm, nghĩa vụ pháp lý, tố tụng phát sinh từ sự vi phạm của bạn trong quá trình sử dụng Dịch vụ.
 2. Bạn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho VOXVIX, trong trường hợp bạn có hành vi vi phạm Thỏa thuận này và/hoặc hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến tổn thất, thiệt hại về tài sản và uy tín của VOXVIX, bao gồm cả chi phí liên quan đến việc giải quyết như án phí, phí luật sư, phí thuê chuyên gia tư vấn và các chi phí khác có liên quan đến việc giải quyết vụ việc.

ĐIỀU 10. THU THẬP, XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 1. Quy trình đăng ký tài khoản sử dụng Mạng xã hội VOXVIX yêu cầu bạn cung cấp các thông tin cá nhân và mật khẩu. Việc cung cấp những thông tin khác cho chúng tôi hay không tùy thuộc vào quyết định của bạn.
 2. Chúng tôi không sử dụng thông tin của bạn vào mục đích bất hợp pháp. Chúng tôi được quyền cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ ba trong các trường hợp, bao gồm nhưng không giới hạn:
  • Chúng tôi được bạn chấp thuận;
  • Khi bạn đăng ký, sử dụng tính năng đăng nhập liên quan đến các nền tảng và ứng dụng của bên thứ ba và bạn đồng ý để VOXVIX cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ ba đó;
  • Theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 3. Trong quá trình sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý nhận tất cả thông báo, quảng cáo từ VOXVIX liên quan tới Dịch vụ qua thư điện tử, thư bưu chính hoặc điện thoại của bạn. Trong trường hợp bạn đăng ký sử dụng dịch vụ do bên thứ ba cung cấp thì những thông tin của bạn sẽ được chia sẻ với bên thứ ba, dựa trên sự chấp thuận của bạn. Bạn cũng đồng ý nhận tất cả thông báo từ bên thứ ba liên quan tới dịch vụ qua thư điện tử, thư bưu chính hoặc điện thoại của bạn.
 4. Chúng tôi có thể dùng thông tin của bạn để thực hiện các hoạt động nghiên cứu của VOXVIX để phát triển các dịch vụ nhằm phục vụ bạn tốt hơn.

ĐIỀU 11. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN TRÊN VOXVIX

Chúng tôi luôn cố gắng đáp ứng các yêu cầu của pháp luật Việt Nam về bảo vệ thông tin cá nhân như được quy định trong Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân trên mạng xã hội VOXVIX nằm trong khả năng của chúng tôi. Trong trường hợp bất khả kháng và/hoặc có sự tác động từ các yếu tố nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho việc thông tin cá nhân của bạn bị tiết lộ.

ĐIỀU 12. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 1. Chúng tôi sở hữu quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm nhưng không giới hạn các quyền tác giả, quyền liên quan, nhãn hiệu, quyền chống cạnh tranh không lành mạnh, bí mật kinh doanh, và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong tất cả các dịch vụ của VOXVIX. Việc sử dụng bất kỳ đối tượng quyền sở hữu trí tuệ nào của VOXVIX cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản.
 2. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý để bạn thực hiện các quyền trên. Và do vậy, bạn không có quyền sử dụng dịch vụ của VOXVIX vào bất kỳ mục đích nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

ĐIỀU 13. BẢO LƯU QUYỀN XỬ LÝ THÔNG TIN

 1. Tại các khu vực được phép chia sẻ Thông tin, bạn có thể chia sẻ Thông tin được phép dưới các định dạng chúng tôi mặc định và bạn phải tự chịu trách nhiệm đối với các Thông tin chia sẻ, giao tiếp về tính hợp pháp, cũng như các trách nhiệm pháp lý đối với Thông tin chia sẻ của bạn với cá nhân người sử dụng hoặc nhóm người sử dụng.
 2. Chúng tôi đóng vai trò như người hướng dẫn thụ động cho sự trình bày và công khai trực tuyến của Thông tin do người sử dụng chia sẻ nên trong mọi trường hợp, chúng tôi được bảo lưu quyền xử lý các Thông tin chia sẻ cho phù hợp với Thỏa thuận này và các quy định pháp luật Việt Nam. Nếu những Thông tin do người sử dụng chia sẻ không phù hợp với những thỏa thuận và điều kiện của Thỏa thuận này, chúng tôi có thể chỉnh sửa hoặc ngay lập tức loại bỏ (xóa) những Thông tin đó đồng thời báo với cơ quan chức năng nếu cần thiết.
 3. Việc xử lý Thông tin chia sẻ của chúng tôi tuân thủ theo các quy trình, chính sách dựa trên các quy định của pháp luật Việt Nam để đảm bảo quyền và lợi ích của bạn cũng như các cá nhân, tổ chức khác. Chúng tôi có nghĩa vụ và chịu trách nhiệm xử lý Thông tin chia sẻ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo quy định của pháp luật Việt Nam.

ĐIỀU 14. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Các điều khoản tại Thỏa thuận này có thể được chúng tôi sửa đổi, bổ sung bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới bạn. Những Thông tin sửa đổi, bổ sung sẽ được chúng tôi công bố trên Mạng xã hội VOXVIX.